treść strony

Regulamin

Mini Żłobek „Zakątek” jest placówką prywatną. Przyjmujemy dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat. Mini Żłobek „ZAKĄTEK” nie jest żłobkiem integracyjnym oraz specjalnym. Nie jest także żłobkiem ogólnodostępnym z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi.

Opłaty za pobyt w Placówce „Zakątek” reguluje cennik, który jest integralna częścią Regulaminu. Podpisanie umowy oznacza jednocześnie akceptację Regulaminu oraz Cennika.


Placówka jest czynna od 6. 30 do 16. 30, pięć dni w tygodniu z wyłączeniem dni wolnych do pracy.
Każdy wydłużony pobyt dziecka w żłobku (po godzinie 16.30) musi być uzgodniony wcześniej oraz jest dodatkowo płatny.

 

Placówka pracuje cały rok z uwzglednieniem dwutygodniowej przerwy wakacyjnej (dwa pierwsze tygodnie sierpnia). Natomiast dni dodatkowo wolne od pracy są ustalane z rodzicami dzieci uczęszczających do żłobka zawsze na początku roku szkolnego. 


Rodzic ma obowiązek informować personel o aktualnym stanie zdrowia dziecka w momencie przyprowadzenia go do Placówki.


DZIECKO CHORE NIE ZOSTANIE PRZYJĘTE.


Placówka oraz jego personel posiada ubezpieczenie OC oraz NNW.


O ewentualnych zmianach w Regulaminie lub Cenniku, placówka „Zakątek” informuje na bieżąco w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej. Rodzic ma prawo wypowiedzenia umowy w terminie 30 dni od momentu wprowadzenia zmian. Przy rezygnacji nie istnieje możliwość zwrotu części opłaty za niewykorzystane dni z abonamentu / czesnego.

 

Zasady przyprowadzania i odbierania dziecka ze żłobka.


1) Rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci ze żłobka i są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do i ze żłobka i do momentu przekazania dziecka pod opiekę nauczyciela,


2) Dopuszcza się odbieranie dzieci przez osoby dorosłe posiadające zdolność prawną i upoważnione na piśmie przez rodziców lub opiekunów prawnych.


3) Żłobek nie zezwoli na odebranie dziecka w przypadku jeżeli:
a) zakaz taki wynika ze stosownego orzeczenia sądu,
b) po dziecko zgłasza się osoba, której stan wskazuje na spożycie alkoholu.


4) W przypadku nie odebrania dziecka ze żłobka i braku kontaktu z
rodzicami lub opiekunami powiadamia się policję.


5) Szczegółowe zasady reguluje procedura odbierania i przyprowadzania dziecka w Mini Żłobku „Zakątek” stanowiąca załącznik do Regulaminu Mini Żłobka „Zakątek”


Personel nie ponosi odpowiedzialności za Dziecko pozostające na terenie Placówki pod opieka Rodziców lub osób upoważnionych do odbioru Dziecka. Dziecko jest pod opieką Rodzica rano w trakcie przyprowadzania do momentu przekazania Dziecka pod opiekę personelu oraz popołudniu w trakcie odbioru Dziecka, od momentu zabrania z grupy.


Dzieci przebywają pod opieką wykwalifikowanej kadry, do której należą opiekunki. Do obowiązków pracowników należy dbałość o bezpieczeństwo, prawidłowy rozwój, dobre samopoczucie oraz higienę Dzieci.


Warunkiem zapisania oraz pobytu Dziecka w Placówce jest podpisanie umowy oraz terminowe uiszczanie czesnego.


Opłata wpłacana jest na konto bankowe, lub w siedzibie Placówki.


W ramach czesnego gwarantujemy:

dziesięciogodzinną opiekę nad dzieckiem w godzinach pracy placówki,

materiały edukacyjne potrzebne do pracy dydaktycznej 

szeroki wybór zajęć edukacyjnych np. rytmika, zajęcia plastyczne i techniczne, zajęcia manipulacyjne, zajęcia muzyczne, zajęcia logopedyczne,  imprezy (bale, urodziny, występy teatralne), paczki okolicznościowe dla dzieci.


W przypadku zapisu dwojga dzieci zniżka 20%. czesnego na drugie dziecko.


W przypadku nieobecności Dziecka najpóźniej pierwszego dnia nieobecności Rodzic zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie placówkę. W przypadku nieobecności dziecka, trwającej dłużej niż 3 dni bez informowania o tym fakcie, Placówka może powiadomić o tym fakcie odpowiednie służby (np. policję).


W przypadku braku wpłaty czesnego w terminie Placówka „Zakątek” zastrzega sobie prawo nie przyjęcia dziecka.


Umowa może zostać wypowiedziana w formie pisemnej przez każdą ze stron z co najmniej dwutygodniowym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca.


W przypadkach rezygnacji z usług naszej Placówki lub wygaśnięcia umowy rodzic jest zobowiązany do odebrania wszystkich rzeczy swojego dziecka z naszej Placówki w ciągu 14 dni. Po tym terminie pozostawione rzeczy zostaną przekazane na cele charytatywne.

Placówka zapewnia dzieciom całodzienne wyżywienie (obiadki w formie cateringu). Żywienie dzieci w żłobku jest odpłatne w całości przez rodziców w przypadku absencji dziecka w żłobku, stawka żywieniowa podlega zwrotowi od następnego dnia nieobecności do końca jej trwania, jeżeli nieobecność dziecka w żłobku zostaje zgłoszona na dzień przed planowaną nieobecnością, stawka żywieniowa podlega zwrotowi za każdy dzień nieobecności.


Rodzic po otrzymaniu informacji o chorobie Dziecka zobowiązani są do jego odebrania w ciągu 90minut. W innym przypadku personel wzywa lekarza i Rodzic ponosi koszt wizyty.

 

NIE PODAJEMY DZIECIOM LEKARSTW.


Rodzice wyrażają zgodę na publikację zdjęć, nagrań radiowych i telewizyjnych z udziałem swojego Dziecka. Na stronach internetowych i w środkach masowego przekazu w celach promocyjno-reklamowych Placówki.


W sprawach, których niniejszy regulamin nie reguluje, obowiązują indywidualne ustalenia między właścicielką Placówki a Rodzicem.


W trakcie wyjść dzieci poza teren żłobek nauczyciel zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania przepisów o ruch drogowym i zapoznawania z nimi dzieci przed wyjściem w teren.


Podczas wyjścia dzieci z Sali zabaw na żłobkowy plac zabaw należy zachować szczególną ostrożność i stosować się do instruktażu wyjścia na zewnątrz budynku, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

 
Cennik


Czesne jest opłatą stałą miesięczną i nie podlega zwrotowi lub zmniejszeniu z powodu nieobecności dziecka w żłobku.

Placówka zastrzega sobie prawo podniesienia czesnego jeden raz w roku kalędarzowym w kwocie nie wyższej niż 50,00 zł.

Czesne miesięczne - 600,00 zł


W przypadku gdy placówka będzie dysponowała wolnymi miejscami istnieje możliwość uczęszczania do żłobka dzieci na niepełny wymiar godzin. Opłaty są wówczas ustalane indywidualnie w zależności od potrzeb osób zainteresowanych.


Opłata za wyżywienie:

  • 10zł /dziennie

Za nieterminowe wnoszenie opłat przez rodziców naliczane są odsetki, ich wysokość za każdy dzień zwłoki regulują odrębne przepisy.

Dzieci uczęszczające do żłobka muszą być ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków, stawkę ubezpieczenia na dany rok szkolny ustalają Rodzice we wrześniu w oparciu o propozycje zakładów ubezpieczeń, koszty w całości ponoszą rodzice.