treść strony

Regulamin

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Mini Żłobek Zakątek w Żarach przy ul. Czerwonego Krzyża 25a

Dyrektor: Marta Stasiewicz

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Regulamin określa organizację wewnętrzną Żłobka, w tym godziny pracy Żłobka.

 

Poza Regulaminem Żłobka, zasady: funkcjonowania Żłobka, rekrutacji, odpłatności, prawa i obowiązki Dziecka, Rodziców i Nauczycieli/ Opiekunów oraz inne warunki świadczenia usług są uregulowane w Statucie Żłobka oraz Umowie cywilno - prawnej na świadczenie usług opiekuńczo –wychowawczych i edukacyjnych w Żłobku.

 

Żłobek jest placówką niepubliczną działającą na podstawie wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych Gminy Miasta Żary z dnia 02.08.2011 r, pod numerem 2, w ramach opieki realizującą funkcje opiekuńcze, wychowawcze i edukacyjne określone w Ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 4 lutego 2011 r.

Nadzór nad działalnością Żłobka w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki sprawuje Burmistrz Miasta Żary.

 

Praca opiekuńczo - wychowawcza i edukacyjna prowadzona jest w oparciu o miesięczne plany pracy. A na pierwszym zebraniu organizacyjnym dyrektor przedstawia ogólny Roczny Plan Pracy Żłobka.

Żłobek sprawuje opiekę nad dziećmi, odpowiednią do ich wieku, indywidualnych potrzeb oraz możliwości każdego dziecka jak i możliwości lokalowych placówki z zachowaniem obowiązujących przepisów.

Rodzice oraz wszyscy pracownicy Żłobka zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania zasad ujętych w Regulaminie i Statucie Żłobka oraz stosowania się do ogłaszanych przez Dyrektora komunikatów znajdujących się na tablicy informacyjnej oraz stronie internetowej Żłobka:

www.zakatek.us.

Ilekroć w Regulaminie lub innych dokumentach Żłobka jest mowa o Rodzicach, należy przez to rozumieć także opiekunów prawnych.

Mini Żłobek „ZAKĄTEK” nie jest żłobkiem integracyjnym oraz specjalnym.

Nie jest także żłobkiem ogólnodostępnym z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi

 

ORGANIZACJA:

Do Żłobka przyjmowane są dzieci, które ukończyły 10 miesiąc życia.

Żłobek jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30. do 16:30.

W szczególnej sytuacji Żłobek zapewnia opiekę nad dzieckiem po godz. 17:00 za dodatkową opłatą i po wcześniejszym ustaleniu z wychowawcą.

Konieczności wykonania niezbędnych remontów, modernizacji lub konserwacji pomieszczeń Żłobka przewiduje się wykonanie  w okresie wakacji. Coroczny termin przerw w pracy placówki ustala Dyrektor Żłobka i podaje go do wiadomości Rodziców na pierwszym zebraniu organizacyjnym.

Żłobek funkcjonuje przez cały rok kalendarzowy z wyjątkiem dni wolnych ustalonych przez Dyrektora (np.: Zimowa Świąteczna Przerwa,  2 Maja, pierwszy dzień po Bożym Ciele), dni ustawowo wolnych oraz zdarzeń losowych (spowodowanych różnymi sytuacjami losowymi takimi jak zamknięcie placówki na mocy rozporządzenia wydanego z powodu pandemii )

 

Pracą oddziału żłobkowego (grupy) kieruje opiekun posiadający kwalifikacje wynikające z Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

W przypadku nieobecności opiekuna grupy (np. z powodu zwolnienia lekarskiego) Dyrektor Żłobka może zlecić pracę opiekuńczo – wychowawczą i edukacyjną innemu opiekunowi (nauczycielowi) w ramach zastępstwa lub połączyć z innym oddziałem.

Organizacje dnia określa ramowy rozkład (zapewniający dzieciom różnorodne i zgodne z ich potrzebami rozwojowymi zajęcia), ustalone z uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny, umieszczone na tablicy ogłoszeń.

W ramach czesnego Żłobek zapewnia:

 • opiekę pielęgnacyjną oraz edukacyjną, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami

edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,

 • zajęcia opiekuńczo – wychowawcze i edukacyjne, uwzgledniające rozwój psychomotoryczny

dziecka, właściwe do wieku dziecka,

 • bezpłatne zajęcia dodatkowe, m.in. muzyczno – ruchowe w języku angielskim umuzykalniające z elementami tańca i logorytmiki, twórcze zajęcia plastyczne, zajęcia logopedyczne oraz gimnastyka ogólnorozwojowa.

 

 

Organizację i terminy zajęć dodatkowych ustala Dyrektor Żłobka.

Żłobek zapewnia całodzienne wyżywienie (śniadanie, zupka, drugie danie + kompot, podwieczorek) za dodatkową opłatą.

Jadłospis umieszczony jest na tablicy ogłoszeń.

W przypadku zgłoszonej nieobecności dziecka w Żłobku, opłata dzienna za wyżywienie nie zostanie naliczona.

Żywienie odbywa się zgodnie z przepisami sanitarno – epidemiologicznymi oraz normami żywienia dzieci w wieku do lat 3 i jest w formie cateringu.

O planowanych wycieczkach poza teren Żłobka, imprezach i uroczystościach Rodzice informowani są przez wychowawcę lub Dyrektora Żłobka. Rodzic musi wyrazić pisemną zgodę na udział dziecka w każdej wycieczce. W przypadku nieobecności dziecka podczas wycieczki wcześniej uiszczone opłaty nie podlegają zwrotom.

 

OGÓLNE ZASADY POBYTU DZIECKA W ŻŁOBKU:

 

Dzieci należy przyprowadzać do godz. 8:30, a odbierać od godz. 14:00.

O ewentualnym spóźnieniu dziecka lub przewidzianej absencji Rodzice najpóźniej do godz. 8:00 informują telefonicznie lub w aplikacji  Dyrektora Żłobka lub wychowawców.

Rodzic ma obowiązek informować o przyczynach nieobecności dziecka w Żłobku oraz niezwłocznie powiadamiać Dyrektora Żłobka o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

Po przyprowadzeniu Dziecka do Żłobka należy przekazać je pod opiekę opiekuna.

 

Dziecko mogą przyprowadzać i odbierać ze Żłobka Rodzice lub upoważnione przez nich pełnoletnie osoby, po uprzednim poinformowaniu. Druk upoważnienia należy pobrać u wychowawcy grupy.

Osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających nie wydajemy dziecka z Żłobka. Co jest szerzej opisane w procedurach przyprowadzania i odbierania dzieci z placówki. Pełną odpowiedzialność za odebranie dziecka ze Żłobka ponoszą Rodzice lub upoważnione osoby, nawet w przypadku, kiedy wraz z dzieckiem przebywają jeszcze na terenie placówki.

Po obiedzie (I daniu – zupie) prowadzi się zajęcia wyciszające, z możliwością snu. Jeżeli dziecko nie śpi - ponieważ każde z maluszku ma swój rytm -  to słucha bajek, opowiadań, muzyki relaksacyjnej i odpoczywa. W czasie odpoczynku dzieci przebywają pod opieką opiekunek.

 

W przypadku nieobecności Dziecka najpóźniej pierwszego dnia nieobecności Rodzic zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie placówkę. W przypadku nieobecności dziecka, trwającej dłużej niż 3 dni bez informowania o tym fakcie, Placówka może powiadomić o tym fakcie odpowiednie służby (np. policje).

 

Procedury przyprowadzania i odbioru dziecka w Mini Żłobku „Zakątek” stanowią załącznik do Regulaminu Mini Żłobka „Zakątek”

 

Każde dziecko posiada własną szafkę w szatni oraz w sali, ręcznik, osobny leżak, komplet pościeli oraz nocnik. Pościel jest własnością rodziców i to oni dbają o czystość pościeli dziecka.

 

Wszystkie dzieci uczęszczające do Żłobka podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia pokrywają Rodzice w trakcie podpisywania Umowy o świadczeniu usług opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych lub przekazując kopię

indywidualnej polisy.

 

Dzieci nie mogą przynosić do Żłobka i spożywać w sali słodyczy (z okazji Urodzin zamiast słodyczy proponujemy przynosić np. owoce, owoce suszone, bakalie wyjątkiem jest symboliczny tort i świeczka, który musi być kupiony w piekarni, zakup potwierdzamy paragonem).

Dzieci ze względów sanitarno - epidemiologicznych nie mogą przynosić do Żłobka jedzenia.

Wszelkiego rodzaju uwagi odnośnie diety należy uwzględnić w karcie informacyjnej dziecka i w razie konieczności uzupełniać na bieżąco. Firma współpracująca ze Żłobkiem dostosuje dietę odpowiednio dla potrzeb dziecka.

Ze względów sanitarnych zabrania się wchodzenia Rodzicom do pomieszczeń kuchennych.

 

Zaleca się, by dzieci nie przynosiły do Żłobka własnych zabawek. Wyjątkiem są dni wyznaczone przez opiekunów. Żłobek nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty (w tym zabawki) i rzeczy wartościowe przyniesione do placówki.

 

W przypadku wandalizmu i dużej agresji dziecka istnieje możliwość usunięcia dziecka z listy.

 

Żłobek wyposaża dzieci we wszystkie potrzebne sprzęty i pomoce, przybory oraz artykuły papiernicze i higieniczne.

Rodzice zobowiązani są do zaopatrzenia dziecka w osobistą wyprawkę: pieluszki jednorazowe, mokre chusteczki i krem przeciw odparzeniem (jeżeli dziecko używa), smoczek z łańcuszkiem i zapinką (jeśli dziecko korzysta i go potrzebuje), szczoteczkę  i pastę do zębów, grzebień lub szczotka do włosów, kapcie zapinane na rzepy, podpisany worek na ubrania, podwójną zmianę bielizny oraz odzieży w zależności od pory roku, mleko (jeżeli dziecko pije), butelki na mleko, krem

z filtrem, nakrycie głowy na okres letni, mokre chusteczki, ulubiona Przytulanka lub pieluszka (do spania). Wszystkie przedmioty należące do dziecka powinny być podpisane.

 

Warunkiem zapisania oraz pobytu Dziecka w Placówce jest podpisanie umowy oraz terminowe uiszczanie czesnego.

Opłata wpłacana jest na konto bankowe, lub w siedzibie Placówki.

W przypadku zapisu dwojga dzieci zniżka 30%. czesnego na drugie dziecko.

 

Umowa może zostać wypowiedziana w formie pisemnej przez każdą ze stron z co najmniej miesięcznym wypowiedzeniem. Placówka nie przyjmie wypowiedzenia umowy przez rodziców/opiekunów w okresie letnim tj. czerwiec, lipiec i sierpień. Chyba że zostanie to ustalone z dyrekcją podczas podpisania umowy.

W przypadkach rezygnacji z usług naszej Placówki lub wygaśnięcia umowy rodzic jest zobowiązany do odebrania wszystkich rzeczy swojego dziecka z naszej Placówki w ciągu 14 dni. Po tym terminie pozostawione rzeczy zostaną przekazane na cele charytatywne.

 

 

Harmonogram dnia:

Rozkład dnia

6.30- 8.00 - przyjmowanie dzieci, zabawy indywidualne

8.00-8.30 - śniadanie

8.30-11.00 - zajęcia dydaktyczno- wychowawcze w bawialni lub na świeżym powietrzu.

11.00-12.00 – zupka

12.00-14.00 - leżakowanie

14.00-15.00 – drugie danie i podwieczorek

15.00-16.30 - zabawy i wydawanie dzieci

 

 

 

ŻŁOBEK, A ZDROWIE DZIECKA

 

Żłobek nie prowadzi opieki medycznej. Odpowiedzialność za wykonanie w odpowiednim terminie wszelkich zabiegów medycznych związanych ze zdrowiem dzieci (między innymi szczepień ochronnych) spoczywa na Rodzicach.

Obowiązkiem Rodziców jest przyprowadzenie do Żłobka dzieci zdrowych.

Nie przyprowadzamy dzieci, które:

 • mają katar, kaszel, gorączkę (nie dotyczy alergii),
 • mają biegunkę, wymioty,
 • są przeziębione lub chore,
 • są w trakcie leczenia antybiotykowego,
 • mają inne objawy, które mają znamiona przeziębienia lub choroby np. wysypkę.

Pracownicy placówki nie podają dziecku żadnych leków i nie stosują wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich, poza nagłymi przypadkami ratującymi życie dziecka oraz wynikającymi z konieczności udzielenia dziecku pierwszej pomocy.

W przypadku kataru i kaszlu alergicznego Rodzice zobowiązani są przedstawić stosowne zaświadczenie od lekarza alergologa z wyszczególnieniem rodzaju alergii lub informacją, że zostanie jest takie podejrzenie. W przypadku dzieci z alergią pokarmową Rodzice są zobowiązani przedstawić zaświadczenie lekarza alergologa poświadczającego konieczność wykluczenia określonych produktów żywieniowych z jadłospisu dziecka. Obowiązkiem opiekuna jest przestrzeganie diety dzieci alergicznych i metod postępowania, pod warunkiem, że zostało to pisemnie zgłoszone przez Rodziców.

Obowiązkiem opiekuna jest natychmiastowe powiadomienie Rodziców jeśli stwierdzi on, że dziecko źle się czuje, obowiązkiem Rodziców jest dbałość o aktualizowanie wszelkich zmian numerów telefonów kontaktowych. W przypadku choroby dziecka ujawniającej się w czasie pobytu

 

 

 

dziecka w Żłobku poinformowany o tym Rodzic jest zobowiązany odebrać dziecko najszybciej, jak to możliwe.

Na dwór wychodzimy codziennie, chyba, że:

 • wieje silny wiatr,
 • pada deszcz, deszcz ze śniegiem, jest śnieżyca,
 • temperatura jest niższa od -1 C,
 • jest bardzo mokro i ślisko,
 • zaistnieją inne warunki pogodowe nie sprzyjające do wyjścia na zewnątrz.

Dziecko przyprowadzone do Żłobka, z założenia jest zdrowe i w związku z tym może wyjść na plac zabaw, spacer.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Rodzice w odrębnym oświadczeniu wyrażają indywidualną zgodę na publikację zdjęć, nagrań audio i video z udziałem swojego dziecka na stronach internetowych i w środkach masowego przekazu

w celach promocyjno – reklamowych placówki.

Zmiany Regulaminu następują w formie zarządzeń Dyrektora Żłobka i wchodzą w życie w ciągu dwóch tygodni od dnia udostępnienia Rodzicom nowego brzmienia Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zmiana opłat wchodzi w życie po miesięcznym uprzedzeniu Rodziców.

Tekst Regulaminu udostępnia się na tablicy ogłoszeń w placówce oraz doręcza się Rodzicom.

W przypadku realizacji programów unijnych, na okres trwania projektu obowiązuje Regulamin

realizacji projektu.

 

 

Placówka oraz jego personel posiada ubezpieczenie OC oraz NNW.

 

 

Opłaty za pobyt w Placówce mini Żłobek  „Zakątek” reguluje cennik, który jest integralna częścią

 

Regulaminu. Podpisanie umowy oznacza jednocześnie akceptację Regulaminu oraz Cennika.

 

 

 

 

 

Regulamin wchodzi w życie od 02.09.2011 r.

 

 

 

 

……………………………………………… (Podpis i pieczęć Dyrektora Żłobka)

 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią niniejszego Regulaminu i w pełni go akceptuję.

………………………………………………………..…………………………...………………………………………………

(Miejscowość, data i podpis Rodziców/ Prawnych opiekunów dziecka)

 

 

 

 

Powyższy Regulamin Żłobka stanowi załącznik nr 1 do Umowy cywilno – prawnej na świadczenie usług opiekuńczo –wychowawczych i edukacyjnych w Mini Żłobku Zakątek.

 

 

 

 

 

.

 

.

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

CENNIK OBOWIĄZUJĄCY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

Czesne miesięczne za pobyt dziecka w placówce wynosi 850,00 zł.

Czesne nie podlega zwrotowi w sytuacji nieobecności dziecka w żłobku.

 

ULGA DLA RODZICÓW:

 1. Oboje pracujący Rodzice/Opiekunowie dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Żary i Gminy Żary mają przyznane dofinansowanie z budżetu miasta w wysokości 250 zł.
 2. Dofinansowanie z programu Maluch + (program Rządowy) jest przyznane dla wszystkich dzieci i  w roku 2020 wynosi 135 zł

 

Kwota za wyżywienie dziecka w żłobku wynosi 11 zł dziennie bez szczególnej diety.

Jeśli dziecko wymaga indywidualnej diety cena za wyżywienie jest konsultowana z firma cateringowa obsługującą żłobek.

 

Przy zapisywaniu dziecka do żłobka jest pobierana opłata „wpisowe” w wysokości 400 zł.

Opłata ta jest pobierana raz i nie podlega zwrotowi.

 

UWAGI!

 

 • za nieterminowe wnoszenie opłat przez rodziców naliczane są odsetki, ich

wysokość za każdy dzień zwłoki regulują odrębne przepisy

 

      2) dzieci uczęszczające do żłobka muszą być ubezpieczone od następstw

nieszczęśliwych wypadków, stawkę ubezpieczenia na dany rok szkolny ustalają Rodzice we wrześniu  w oparciu o propozycje zakładów ubezpieczeń, koszty w całości ponoszą rodzice.